I am not doing anything

Perpetual art calendar ‘ I am not doing anything until I feel the need’ A project by Joanneke Meester, 365 days / 365 artists, fc, published by Bekking & Blitz, 2014

I'm not doing anything until I feel the need | art calendar
I am not doing anything - kalender | Karin van Pinxteren
Zo draal met mij | Karin van Pinxteren | drawing | 14 November