Paper is as cosmic as the universe #2

Kurt Tucholsky beschrijft tijdens een stierengevecht het oog van een paard dat op de hoorns wordt genomen en gedood voordat de toreador zich aan de stier waagt. Het voorvechten met paarden gebeurt om de stier af te matten en moe te maken. Tucholsky verbaast zich over de arena vol mensen die genieten van het bloedbad en met name beschrijft hij zijn buurman die schreeuwt en harteloos zonder mededogen medeslager is van het gebeuren.

Hij ziet het oog van het paard dat hem voor zijn dood aankijkt, een zacht glanzend oog: ‘Ich kann genau das Auge sehen. […] Das Auge versteht nicht’. Het paard begrijpt niet wat het daar doet, ligt opengereten in de arena, en wil volgens Tucholsky alleen maar terug naar de warme stal waar het vandaan kwam.

Hoe kunnen twee mensen die naast elkaar zitten, die hetzelfde beschouwen, precies het tegenovergestelde voelen? Het is de poort naar inzicht dat de een inziet dat het dier daarin niet verschilt van de mens. Tucholsky communiceert zijn gedachten en inzicht via het oog van het paard.

Op de muur staan twee zinnen van Tucholsky geschreven, als twee geabstraheerde ogen, als twee arena’s. In het midden bevinden zich witte pupillen met een zin uit mijn Sofa Journal, ontstaan door het denken over deze tekst. Een werk met twee stemmen uit 1927 en 2013, een dialoog die 86 jaar overbrugd.

Het geheel is samengesteld als twee rozetten, die de ene mens de andere opspeldt als hij heeft gewonnen. In dit geval een prijs voor het inzicht naar de relatie mens en dier. Toch… de fascinatie voor het gevecht en de strijd blijft, ook Tucholsky moet dat toegeven.

 .

tekening, inzicht & dialoog rozetten / drawing, insight & dialogue rosettes, 329 x 358 cm, De Fabriek Eindhoven, 1-22 November 2013

 . .

Kurt Tucholsky: Ich kann genau das Auge sehen, Das Auge versteht nicht

Karin: Het is de oogopslag, die het dier menselijk maakt

 . .

Rosette 1:

Ich kann genau das Auge sehen    Kurt Tucholsky     

(I can see it’s big, gentle eye clearly)

 . .

het is de oogopslag    Karin van Pinxteren      

(it is the glance)

 . .

Rosette 2:

Das Auge versteht nicht     Kurt Tucholsky    

(the eye doesn’t understand)

 . .

die het dier menselijk maakt      Karin van Pinxteren    

(that humanises the animal)

 .

 . .

 .

Papier is even kosmisch als het heelal #2 | Karin van Pinxteren4..

 

During a bullfight, Kurt Tucholsky describes the eye of a horse taken on the horns and killed by a bull before the toreador begins. Prefighting with horses occur to exhaust the bull. Tucholsky is suprised by the arena full of people enjoying the massacre, in particular, he describes his neighbor who is screaming heartlessly and by that is also a co-butcher of the event.

He sees the eye of the horse looking at him before his death, a soft shiny eye: ‘Ich kann genau das Auge sehen. […]  Das Auge versteht nicht’. The horse doesn’t understand what it is doing there, it lies ripped open in the arena, and according to Tucholsky, wants to go back the the warm barn where it came from.

How can two people sitting next to each other, who consider the same, feel exact the opposite? It is the gateway to understanding that one of them realizes that the animal is no different from humans. Tucholsky communicates his thoughts and insights through the eye of the horse.

On the wall are written two sentences by Tucholsky, as two abstract eyes, as two arenas. In the middle of white pupils comes a phrase from my Sofa Journal (diary with thoughts), arisen by thinking about this text. A work with two voices from 1927 and 2013, a dialoge that bridges 86 years.

The whole is composed of two rosettes that one man pins on the other if he has won. In this case, a price for the insight into the relationship between human and animal. Still… the fascination for battle and fight continues, also Tucholsky must admit that.

 .

.

Papier is even kosmisch als het heelal #2 | Karin van Pinxteren3

Papier is even kosmisch als het heelal #2 | Karin van Pinxteren2

Papier is even kosmisch als het heelal #2 | Karin van Pinxteren5

Papier is even kosmisch als het heelal #2 | Karin van Pinxteren10Papier is even kosmisch als het heelal #2 | Karin van Pinxteren22

Papier is even kosmisch als het heelal #2 | Karin van Pinxteren7

 .

.

P R O C E S S

.

constructing the wall drawing | Karin van Pinxteren | De Fabriek Eindhoven

constructing the wall drawing | Karin van Pinxteren | De Fabriek Eindhoven

.

E X H I B I T I O N

Wall Drawings | De Fabriek, Eindhoven | Buiten de Lijnen #3 | 1 – 22 November 2013

Ibo Pompe, Remco Bens, Davor Subaric, Maarten Claassen, Stijn Bles, Karin van Pinxteren, Roel Verstappen, Aagje Linssen, Erik Vermeulen, Melle de Boer, Rozemarijn Westerink, Dennis Amatdjais, Marthe Zink, Hanneke Wetzer

Curator Nelis van Hulten

photography by Peter Cox Eindhoven

.

Stijn Bles, Melle de Boer, Ibo Pompe, Roel Verstappen, Aagje Linssen, Marthe Zink, Rozemarijn Westerink, Hanneke Wetzer, Remco Bens, Davor Subaric, Erik Vermeulen, Karin van Pinxteren, Dennis Amatdjais, Maarten Claassen

.

Buiten de lijnen 3 | De Fabriek Eindhoven | photo by Peter Cox Eindhoven

Buiten de lijnen 3 | De Fabriek Eindhoven | photo by Peter Cox Eindhoven

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.