Authorized Dealer

Authorized Dealer’ is the title of my work and blog for Project Mong Kok, Crossing Border Festival Hong Kong, October 2020. The most recent finding is at the top. On invitation by Andrew Lam, director, chief and curator.

‘Authorized Dealer’ is de titel van mijn werk en de blog voor Project Mong Kok, Crossing Border Festival Hong Kong, oktober 2020. De meest recente bevinding bevindt zich boven aan het blog.


040920 | AUTHORIZED DEALER / AUTHORIZED DEALER

Due to corona, participation with a performance is currently not possible. Andrew Lam, the curator, has asked for an performance image for the 2020 festival. It will be printed on a banner.

The ellipse is the shape that traditionally frames a portrait in art, on the other side of time in science fiction it is a visualization model for openings to the future. In Mong Kok, the ellipse is present in street signs. A local ellipse tells of a karaoke nightclub, a place where a song is sung over and over, copied over and over, an attempt at expression emotion. A universal signboard of a brand bears the words Authorized Dealer, a location where the real original sanitary goods are sold among all other stores with copies, more expensive but better. In Mong Kok you walk under the game and the values ​​of original and copy.

Kepler’s First Law says around the year 1600 AC that all planets move around the sun in elliptical orbits, which means that this form applies infinitely to the Earth and therefore to all its inhabitants, all authorized dealers of the ellipse.

At the core of our being we are authentic and not counterfeit, carry our emotions apart from gravity. We try to caress the ellipse in red, reflecting intense human forces on the surface of the earth, like tension, passion, love and violence.


De ellips is de vorm die traditioneel een portret in de kunst omlijst, aan de andere kant van de tijd in sciencefiction is het een visualisatiemodel voor openingen naar de toekomst. In Mong Kok is de ellips aanwezig in straatborden. Een lokale ellips vertelt over een karaoke nachtclub, een plek waar een lied keer op keer wordt gezongen, keer op keer gekopieerd, een poging tot het uitdrukking van emotie. Een universeel uithangbord van een merk draagt ​​de woorden Authorized Dealer, een locatie waar het echte originele sanitair wordt verkocht tussen alle andere winkels met kopieën, duurder maar beter. In Mong Kok loop je onder het spel en de waarden van origineel en kopie.

De eerste wet van Kepler zegt rond het jaar 1600 dat alle planeten in elliptische banen om de zon bewegen, wat betekent dat deze vorm oneindig van toepassing is op de aarde en daardoor op al haar bewoners, allen gemachtigde handelaren van de ellips.

In de kern van ons wezen zijn we authentiek en geen vervalsing, dragen onze emoties los van de zwaartekracht. We proberen de ellips in rood te strelen, en weerspiegelen intense menselijke krachten op het aardoppervlak, zoals spanning, passie, liefde en geweld.

170420 | HET ECHTE OJBECT TUSSEN DE KOPIËEN | THE REAL OBJECT BETWEEN THE COPIES

Ellipse and Authorized Dealer in one sign

Authorized Dealer signs in Mong Kok

170120 | BEZOEK AAN MONG KOK | VISITING MONG KOK

Visiting Mong Kok is an adventure. Where to look? How to listen? My eye clings on an ellips sign, actually two ellips signs. Of course I can’t read it so Andrew Lam translates it for me: blue: Night Club and black: Karaoke Night Club.

Mong Kok bezoeken is een avontuur. Waar naar te kijken en hoe te luisteren? Mijn oog blijft hangen aan een ellipsen uithangbord of eigenlijk twee ellipsen. Natuurlijk begrijp ik niet wat er staat en Andrew Lam vertaalt het voor me: blauw: Nachtclub en zwart: Karaoke Nachtclub.


Live performance and installations at the Jockey Club Creative Arts Centre, an art venue in Hong Kong, with special emphasis on the notions of crossing the extended media, and the connection of art with the urban situation of Mong Kok, the CBD of Hong Kong. The Festival 2020 puts special emphasis on the notions of body and its extended media. Director, chief and curator Andrew Lam. Presented and organized by Museum of Site (MOST) Hong Kong.