Existentieel denk-beeld | Ulco Mes

Kurt’s Zimmer als existentieel denk-beeld   

tekst Ulco Mes, Kurt’s Zimmer Publikation

Kurt's Zimmer | Karin van Pinxteren | photo by Peter Cox Eindhoven
Kurt’s Zimmer | photo by Peter Cox

Menschen miteinander gibt es nicht. Es gibt nur Menschen, die herrschen, und solche, die beherrscht werden. Kurt Tucholsky, “Der Mensch”, in Die Weltbühne van 16 Juni 1931

Wat kán een vreemdeling eigenlijk zien? Kurt Tucholsky, Een Pyreneeënboek, p. 176

Natuurlijk, wij zijn waarnemers, kijkers en beschouwers. Maar hoe kunnen we greep krijgen op Kurt’s Zimmer? Laten we stilstaan bij de titel van Karin van Pinxterens werk. De titel verwijst naar Kurt Tucholsky, een in Berlijn geboren en in de joodse traditie opgegroeide jurist, die tijdens het interbellum carrière maakt als politiek geëngageerd journalist en schrijver. In zijn maatschappijkritische geschriften heeft hij het vooral gemunt op de kerk, de autoriteiten, de ambtenarij en het militarisme. Verder wijst hij al vroeg op de gevaren van het nationaalsocialisme. In 1933, het jaar waarin Hitler tot kanselier van Duitsland wordt benoemd, wordt Tucholsky, die inmiddels in Zweden woont, zijn Duitse staatsburgerschap ontnomen en worden zijn boeken in zijn geboorteland verboden.

Het leven van Tucholsky biedt meerdere aanknopingspunten voor een interpretatie van Kurt’s Zimmer, zekere wanneer we ons realiseren dat Karin van Pinxteren haar werk vervaardigt in Vught. In Vught was namelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog het enige SS concentratiekamp buiten Duitsland gevestigd. In de korte periode dat dit kamp functioneerde, van januari 1943 tot september 1944, verbleven maar liefst 31.000 mensen in dit doorgangskamp, onder wie joden en politieke gevangen. Zij waren allen slachtoffer van het nationaalsocialisme, net als Tucholsky. Dit wetende is het mogelijk Kurt’s Zimmer te beschouwen in het licht van grondrechten die de vrijheid van bijvoorbeeld godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid of de vrijheid van meningsuiting beschermen. Wat dit laatste betreft: in Vught ligt ook de gevangenis Nieuw-Vossenveld. Wanneer Karin van Pinxteren Kurt’s Zimmer realiseert, is deze extra beveiligde inrichting de verblijfplaats van Mohamed B, de moordenaar van Theo van Gogh. Voor onze beschouwing is van belang dat de cineast Van Gogh, evenals Tucholsky, het slachtoffer is geworden van gewelddadig optreden tegen de vrijheid van meningsuiting.

I

We kunnen Kurt’s Zimmer ook interpreteren vanuit een invalshoek die het menselijke bestaan centraal stelt. In dit verband zijn twee punten van belang. Ten eerste leest Karin van Pinxteren tijdens haar werkperiode in Vught niet Tucholsky’s politiek getinte geschriften, maar zijn in 1927 gepubliceerde boek over de Pyreneeën. Wat Ein Pyrenäenbuch zo bijzonder maakt zijn niet de reisnotities, maar Tucholsky’s observaties van mensen en zijn existentiële overdenkingen. Ten tweede is interessant dat Karin van Pinxteren Kurt’s Zimmer in 2007 tentoonstelt in Museum van Bommel van Dam Venlo in een setting die ze typeert als een ‘existentieel interieur’. Daarmee brengt ze haar installatie nadrukkelijk binnen de context van het individu en zijn bestaan.

Uit haar vroegere werken blijkt al dat het menselijke bestaan voor Karin van Pinxteren een belangrijk thema is. Illustratief is Approach’ (2003), een installatie die zich in de collectie van Museum van Bommel van Dam bevindt. Deze confronteert de toeschouwer met de geprojecteerde tekst ‘share your warmth with me’. Het is een appèl aan de kijker, zonder dat deze zekerheid krijgt over diegene die hem aanspreekt. Daardoor wordt zijn aanwezigheid ter plekke als het ware uitvergroot. Iets soortgelijks doet zich voor in Comfort Food. In deze installatie, die in 2004 was te zien in de Nederlandsche Cacaofabriek te Helmond, voert een ‘catwalk’ naar een muur met de roodgekleurde tekst ‘stay with me’. Een derde voorbeeld is het eveneens van 2004 daterende Creature, dat Karin van Pinxteren exposeerde in de totaal verduisterde Vertoningsruimte Argument te Tilburg. Daar nodigt de tekst ‘give me your order’ uit tot overdenking en zelfreflectie. In alle drie de werken leidt een anoniem appèl bij de kijker tot vragen over zijn aanwezigheid en zijn bestaan. Wie is die ander, die mij beveelt? Waarom wordt op mij een beroep gedaan? Kan ik het appèl negeren? Hoe verhoud ik mij tot die ander? Wie ben ik?

Ook Kurt’s Zimmer leidt uiteindelijk tot zelfbespiegeling. Natuurlijk, de ander, diens bestaan onder meer wordt gesuggereerd door de naam van het werk, de regulier klinkende wals en de ronddraaiende lamp in de centrale kolom, die ander is er ook. Toch leert de kijker die ander niet echt kennen. Wordt hier door Karin van Pinxteren de kwestie aan de orde gesteld dat we een ander nooit wezenlijk kunnen kennen en doorgronden? Dat mensen in zekere zin altijd vreemden voor elkaar zijn? Zoveel is zeker, de ontoegankelijkheid van Kurt’s Zimmer, de leegte van het interieur en de stilte na de muziek werpen de kijker in laatste instantie terug op zichzelf. Daar komt nog iets bij. Wanneer een toeschouwer door een van de gaten in de wand naar binnen kijkt, plaatst hij zich onwillekeurig in een ellipsvormig kader. Ongemerkt wordt zijn aanwezigheid omlijst en zijn existentie benadrukt. Te meer daar zijn gezicht af en toe wordt gevangen in het gele schijnsel van de roterende lamp. Alsof Kurt’s Zimmer wil zeggen: voilà, daar ben je! Of misschien beter: wie ben je?

II

Vanaf het begin der tijden heeft de mens zijn existentie, zijn ‘tegenwoordig zijn’ in de wereld, overdacht. Dit heeft geleid tot talloze beschouwingen en opvattingen over het zijn van de mens, over geboorte en dood, over genieten en lijden, over vrije wil en determinisme, over goed en kwaad et cetera. De vraag naar goed en kwaad is een ethische, die direct verband houdt met de vraag naar de relatie van mens tot medemens. In dit verband heeft Tucholsky de samenleving waarvan hij deel uitmaakte nauwlettend bestudeerd. Als mens, jurist, journalist en schrijver heeft hij zich afgevraagd hoe bepaalde sociaaleconomische ontwikkelingen en gewelddadige gebeurtenissen mogelijk waren. Daarbij heeft hij op niet mis te verstane wijze stelling genomen tegen de macht van de kerk, de staat en het militaire gezag. Wat beweegt de mens dat hij deze weg kan en wil gaan? Karin van Pinxteren bevraagt, als mens en als beeldend kunstenaar, het bestaan in ónze tijd. Daarbij stelt ze verschillende dimensies van het zijn aan de orde, zoals genieten en lijden, vrijheid en gebondenheid en de relatie tussen het ik en de ander. Waarom zouden we haar eerder aangehaalde werken, met teksten als ‘share your warmth with me’, ‘stay with me’ en ‘give me your order’, niet vanuit existentiële invalshoeken overdenken?

En Kurt’s Zimmer? De verwonderde kijker zal ontdekken dat de installatie van Karin van Pinxteren op uiteenlopende manieren kan worden gelezen. Maar welke invalshoek hij ook kiest, in zijn bespiegelingen wordt hij uiteindelijk teruggeworpen op zichzelf. Op zijn eigen bestaan, en het overdenken daarvan. Misschien is dát wat Kurt’s Zimmer is, een existentieel denk-beeld.

_______________________________

Kurt’s Zimmer als existenzielles Denk-Bild

Kurt's Zimmer | Karin van Pinxteren | photo by Peter Cox Eindhoven
Kurt’s Zimmer | Photo by Peter Cox

Menschen miteinander gibt es nicht. Es gibt nur Menschen, die herrschen, und solche, die beherrscht werden. Kurt Tucholsky, “Der Mensch”, in: Die Weltbühne, 16. Juni 1931

Was kann überhaupt ein Fremder sehen? Kurt Tucholsky, Ein Pyrenäenbuch, (zitiert nach rororo Taschenbuch 474, 1962, S. 130)

Natürlich, wir sind Zuschauer, Betrachter, Beobachter. Aber wie können wir uns Kurt’s Zimmerannähern? Nehmen wir den Titel von Karin van Pinxterens Arbeit – er verweist auf Kurt Tucholsky. Der gebürtige Berliner und promovierte Jurist war in jüdischer Tradition aufgewachsen und machte in der Weimarer Republik als politisch engagierter Journalist und Schriftsteller Karriere. In seinen gesellschaftskritischen Schriften zielte er vor allem auf Kirche, Obrigkeit, Beamtentum und Militarismus. Schon früh warnte er vor den Gefahren des Nationalsozialismus. 1933, das Jahr, in dem Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde, wurde Tucholsky, der inzwischen seinen Wohnsitz nach Schweden verlegt hatte, die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Auch seine Bücher waren von da an in seiner Heimat verboten.

Tucholskys Leben bietet verschiedene Anhaltspunkte für die Deutung von Kurt’s Zimmer, zumal, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass Karin van Pinxterens Werk in Vught entstand. In Vught lag auch das niederländische KZ Herzogenbusch (nld.: Kamp Vught), das einzige KZ außerhalb des Deutschen Reiches, das direkt der SS unterstand. In der kurzen Zeitspanne des Bestehens dieses Durchgangslagers, vom Januar 1943 bis zum September 1944, waren hier rund 31.000 Menschen interniert, unter ihnen Juden und politische Häftlinge. Wie Tucholsky waren auch sie Verfolgte des Nationalsozialismus. So kann man Kurt’s Zimmer im Licht der Grundrechte werten, die die Freiheit des Glaubens, der religiösen und politischen Anschauungen sowie die Meinungs- und Pressefreiheit schützen. Man sollte zudem wissen, dass in Vught auch das Hochsicherheitsgefängnis Nieuw-Vossenveld liegt. Während Karin van Pinxteren an Kurt’s Zimmer arbeitet, ist dort der Mörder des niederländischen Filmemachers und Publizisten Theo van Gogh, Mohammed Bouyeri, inhaftiert. Im Rahmen dieser Reflexion ist nicht unerheblich, dass Theo van Gogh wie auch Tucholsky, das Opfer gewalttätigen Vorgehens gegen die Meinungsfreiheit geworden ist.

I

Kurt’s Zimmer lässt sich zudem aus einem Blickwinkel interpretieren, der die menschliche Existenz in den Mittelpunkt rückt. In diesem Zusammenhang sind zwei Dinge interessant. Zum einen liest Karin van Pinxteren während ihrer Arbeit in Vught nicht Tucholskys politische Schriften, sondern sein 1927 veröffentlichtes Buch über die Pyrenäen. Was Ein Pyrenäenbuch so besonders macht, sind nicht die Reisenotizen, sondern Tucholskys Beobachtungen der Menschen und seine existenziellen Überlegungen. Zum anderen ist es aufschlussreich, dass Karin van Pinxteren Kurt’s Zimmer 2007 im Museum van Bommel van Dam Venlo ausstellt, in einer Umgebung, die sie als “existentielles Interieur” charakterisiert. Damit verknüpft sie ihre Installation nachdrücklich mit dem Kontext des Individuums und seines Daseins.

Aus ihren früheren Arbeiten lässt sich bereits ableiten, dass die menschliche Existenz für Karin van Pinxteren ein Kerbthema ist. Bezeichnend dafür ist z. B. Approach’ (2003), eine Installation, die sich in der Sammlung des Museum van Bommel van Dam befindet. Darin wird der Betrachter mit dem projizierten Text “share your warmth with me” konfrontiert. Eine Aufforderung, die allerdings keinen Aufschluss darüber gibt, wer da auffordert. Die Anwesenheit des Betrachters vor Ort wird dadurch intensiviert. Ähnliches passiert in Comfort Food. In dieser Installation, die 2004 in der Nederlandsche Cacaofabriek in Helmond zu sehen war, führt ein Catwalk auf eine Wand zu, auf der mit roter Farbe steht: “stay with me”. Ein drittes Beispiel ist die ebenfalls aus dem Jahr 2004 stammende Installation Creature, die Karin van Pinxteren in dem völlig abgedunkelten Schauraum Argument Vertoningsruimte in Tilburg zeigte. Dort lädt der Text “give me your order” zu Reflexion und Selbstreflexion ein. In den drei Arbeiten evoziert eine anonyme Aufforderung beim Betrachter Fragen über seine Anwesenheit und seine eigene Existenz. Wer ist der andere, der sich an mich wendet? Warum werde ich aufgefordert, etwas zu tun? Kann ich die Aufforderung ignorieren? Wie verhalte ich mich zu diesem anderen? Wer bin ich?

Auch Kurt’s Zimmer führt schlussendlich zur Selbstbespiegelung. Natürlich, der andere, dessen Existenz nicht zuletzt durch den Titel der Arbeit suggeriert wird, der gewöhnlich klingende Walzer und die rotierende Lampe in der zentrierten Säule, dieser andere ist auch da. Und doch sieht der Betrachter den anderen nicht. Thematisiert Karin van Pinxteren hier den Umstand, dass wir einen anderen niemals wirklich kennen und ergründen können? Dass Menschen in gewisser Weise einander immer fremd bleiben? Eines ist sicher, die Unzugänglichkeit von Kurt’s Zimmer, die Leere des Interieurs und die Stille nach der Musik werfen den Betrachter in letzter Instanz auf sich selbst zurück. Und noch etwas kommt hinzu: Wenn ein Betrachter durch eines der Löcher in der Wand ins Innere schaut, positioniert er sich selbst unwillkürlich in einen ellipsenförmigen Rahmen. Ungemerkt wird seine Anwesenheit umrahmt und seine Existenz herausgehoben. Und das um so deutlicher, als sein Gesicht in regelmäßigen Abständen vom gelben Schein der rotierenden Lampe eingefangen wird. Als ob Kurt’s Zimmer sagen will: Tja, da bist du! Oder besser noch: Wer bist du?

II

Schon immer hat sich der Mensch mit seiner Existenz, seiner Gegenwart in der Welt auseinandergesetzt. Das resultierte in zahllose Überlegungen und Anschauungen über das menschliche Sein, über Geburt und Tod, über Genießen und Leiden, über freien Willen und Vorbestimmung, über Gut und Böse und vieles mehr. Die Frage nach Gut und Böse ist eine ethische, die unmittelbar mit der Frage nach der Beziehung des Menschen zu seinem Mitmenschen verknüpft ist. Tucholsky hat die Gesellschaft, deren Teil er war, ausführlich studiert. Als Mensch, als Jurist, als Journalist und als Schriftsteller hat er sich gefragt, wie bestimmte sozialökonomische Entwicklungen und Gewalttätigkeiten überhaupt möglich waren. Dabei hat er auf unmissverständliche Weise gegen die Macht von Kirche, Staat und Militär Stellung bezogen. Was treibt einen Menschen, dass er diesen Weg gehen kann und gehen will? Karin van Pinxteren hinterfragt, als Mensch und als bildende Künstlerin, das Sein in unserer Zeit. Dabei thematisiert sie unterschiedliche Aspekte, wie Genießen und Leiden, Freiheit und Gebundenheit und die Beziehung zwischen dem Ich und dem anderen. Warum sollten wir ihre eingangs erwähnten Arbeiten mit Aufforderungen wie “share your warmth with me”, “stay with me” und “give me your order” nicht aus existenziellem Gesichtspunkt überdenken?

Und Kurt’s Zimmer? Der verwunderte Betrachter wird entdecken, dass bei der Installation von Karin van Pinxteren unterschiedliche Lesarten möglich sind. Welchen Blickwinkel der Betrachter auch wählt, in seinen Überlegungen wird er letztendlich auf sich selbst zurückgeworfen, auf seine eigene Existenz und die Reflexion seines Daseins. Und das ist es, was Kurt’s Zimmerwomöglich vor allem leistet: es fungiert als existenzielles Denk-Bild.